> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı

egitim-denetimi-ve-yonetimi

Eğitimi yatırım aracı olarak görmüş ve uygulamalarını bu anlayış çerçevesinde yönlendirmiş ülkelerin, bu nedenden dolayı ulaştıkları başarılar tüm dünyada eğitim hizmetini ve bu hizmete ulaşabilmenin cazibesini büyük ölçüde artırmıştır. Bu cazip görünüm içerisine, eğitim hizmetinin sunulduğu yerler olarak okullar ile okullardaki öğretme-öğrenme süreçleri de girmiştir. Anılan süreçlerin, bilgi çağına ve teknolojik gelişmelerin hızına uygun nitelikte yaşanması gereği, bu süreçlerde görev yapacak eğitim personeli ile yöneticilerin önemini daha da bir yakın plana çekmiştir. İşte, bu gerekçeden hareketle, okullarda çalışan eğitim personeli ile eğitime yardımcı personelin hem çok iyi yetiştirilmiş olmaları, hem de iyi yönetilmeleri gereği bir zorunluluk olarak kendisini göstermektedir. Eğitim hizmetinin sunulduğu yerler olarak okullar ve okullardaki öğretimsel süreçlere verilen önem, günümüzde oldukça ön plana geçmiştir. Artık, okulların sıradan örgütler olmadığı düşünülmektedir. Böylesi okullarda görev yapacak eğitim personelinin yönetim ve denetiminden sorumlu olacak eğitim yöneticilerinin, alanlarında lisans-üstü eğitimden geçmiş nitelikli birer uzman olmaları beklentisi, tüm dünyada giderek daha büyük kabul görmektedir. Bu kabulün gerçekleşmesi de ancak, uzman eğitim yöneticilerinin yetiştirilebileceği yüksek-lisans ve doktora programlarına ulaşılabilirlik fırsatlarının artırılması ve böylesi programların etkili bir biçimde uygulanması ile olanaklı görülmektedir. Anılan türden programların, bilgi çağının özelliklerine ve teknolojik gelişmelerin hızına uygun olarak sürekli güncellenmesi zorunlu görülmekte olup, bunun yıllık ve beş yıllık periyodlarda tekrar edilmesinin, “Eğitim Yönetimi ve Denetimi Alanı”nda yetiştirilecek olanların niteliklerini beklenen düzeye taşıyabilecektir.

Eğitim personeline profesyonel bir biçim kazandırmak için düşünülen “Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek-Lisans Programı”nın amacı;

  • Eğitim örgütlerinin kültürlerini, yapısını, işleyişini anlayabilen yöneticiler yetiştirebilme,
  • Öğrencileri eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi ile ilgili bilgi sahibi yapabilme,
  • Öğrencilere, eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kavram ve kuramları öğrenmelerini sağlayarak alandaki sorunlara ilişkin bilimsel bakış açısı kazandırabilme,
  • Eğitim sistemi için gereksinim duyulan yönetici, müdür ve eğitim denetmenlerini yetiştirebilme,
  • Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim sisteminde çalışanların bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak için gereksinim duyulan öğretim hizmetini sunabilme,
  • Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletlerinde eğitim sistemlerinde karşılaşılan sorunları farkedebilen bu sorunlara ilişkin araştırmalar yapabilen ve çözümler üretebilen eğitim liderleri yetiştirebilme,
  • Eğitim yönetimi denetimi alanında bağımsız bilimsel araştırmalar yapabilecek, alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilecek, alana ilişkin özgün bir bakış açısına sahip okul yöneticileri, araştırmacılar, politikacılar ve akademisyenler yetiştirebilmedir.