> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Sosyal Hizmet Yüksek Lisans

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programının amacı;  öğrencilerin aile, çocuk ve gençlik ile sağlık alanlarından birinde daha derinlemesine eğitilmelerini, yeni bilgiler üretmeye yönelik düşünce, araştırma ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerini ve bunları bütünleştirmelerini ve bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek bir düzeye gelmelerini sağlamaktır. Sosyal hizmet alanında uzman insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen bu programda dersler zorunlu ve seçmeli olarak sunulmuştur. Öğrencinin yükleneceği dersler Bölüm Başkanı ve danışmanın yönlendirmeleri ile belirlenmektedir.

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Programdan mezun olan bireyler, akademik alanda, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı ve uygulayıcı olarak çalışırlar.

Programdan mezun olabilmek için Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programında yer alan dersler, uygulamalar (stajlar) ve bitirme projesinden başarılı olunması gerekmektedir. Uygulamalar, sosyal hizmet mesleğinin yöntemleri olan bireyle sosyal hizmet, sosyal grup çalışması, ve toplumla çalışma şeklindekamu ve özel sektördeki sosyal hizmet ortamlarında, bir öğretim elemanının gözetiminde yapılmaktadır.

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı Tezli olup 7 ders (21 kredi), Seminer  ile bir Yüksek Lisans Tezi oluşmaktadır. Dili Türkçe’dir.