> LAÜ’de Yaşam > Kariyer Merkezi

Kariyer Merkezi

kariyer

Hızla değişen ve gelişen dünyamızda değişeme ayak uydurmuş, gelişime ve paylaşıma açık, sosyal, mesleki ve kişisel alanlarda kendini geliştirmiş olan insanlara duyulan ihtiyacın artması, KAGEM gibi planlama ve gelişim merkezinin oluşturulmasının önemini ortaya koymuştur. Bu nedenle KAGEM bilgi, birikim ve becerilerin toplandığı ve paylaşıldığı bir alan olmak ve öğrencilerin kişisel, mesleki, sosyal alanlarda gelişimlerini sağlamak arzusuyla imkânlar hazırlamaktadır.

Merkezin Amacı:

 • Çalışma      alanlarına göre nitelikli insan gücü ihtiyacını belirlemek,
 • Piyasada      oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit etmek,
 • Toplumun      her kesiminden birey ya da kuruluşların, üniversite öğrencilerimiz ve      mezunlarımızın kariyer planlamalarına; çalışma yaşamına uyum      sağlayabilmelerine ve kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine,      kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak,
 • Toplumun      her kesiminden birey ya da kuruluşlara, üniversite öğrencilerimiz ve      mezunlarımıza, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni      gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek,
 • Farklı      bilgi alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yeni eğitim      programları sunmak,
 • Görsel,      işitsel, uzaktan veya doğrudan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere      eğitim verilmesini sağlamak,
 • Üniversite      adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp özellikleriyle uyumlu lisans      programları hakkında bilgiler vererek üniversitemizin tercih      edilebilirliğini artırmayı sağlamak,
 • Üniversite      mezunlarımızın kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmalarını      yapmak,
 • Üniversite      öğrencilerimizin staj yapabilecekleri kurum sayısını artırarak,      öğrencilerin staj yapabilecekleri kurumlarla bağlantılar kurmalarını      sağlamak,
 • Lefke      Avrupa Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde      istihdamını sağlamak.

Faaliyet Alanları:

 • Yurt      içinde ve dışında, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla kariyer      danışmanlığı alanında uygulama, araştırma, inceleme yapmak, projeler      hazırlamak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları      desteklemek,
 • Eğitim      ve istihdam alanında analizler yaparak, üniversite giriş sınavlarında      öğrenci tercihlerini belirleyen çalışmalar yapmak,
 • Kariyer      danışmanlığı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler,      konferanslar, kongreler, sempozyumlar, eğitimler sunmak ve benzeri      faaliyetler düzenlemek,
 • Üniversiteye      yeni başlayan öğrencilerin kariyer uyumlarını artırmaya dönük çalışmalar      planlamak ve uygulamak,
 • Üniversite      öğrencilerinin bireysel özelliklerini tanımalarında gerekli olabilecek      test ve teknikleri uygulamak, sonuçlarını yorumlamak, öğrencilerin bu      doğrultuda kariyer basamakları oluşturmalarına yardımcı olmak,
 • Kariyer      günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve mezunlar ile işbirliği      içerisinde, bu etkinliklere çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan      Lefke Avrupa Üniversitesi mezunlarının da katılımlarını sağlamak,
 • Öğrencilerin      yurt dışı eğitim ve meslek/iş olanakları hakkında bilgi ve deneyim      edinmelerine yardımcı olmak,
 • Lefke      Avrupa Üniversitesi öğrencileri, personeli ve ailelerine yönelik kariyer      danışma hizmeti sunmak,
 • Mezunlar      ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek, öğrencilerin      iş yaşamı ve kariyer seçenekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine      katkı sağlamak,
 • İşgören      talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları      arasında bağlantılar kurmak ve işe yerleşmeleri konularında destek      sağlamak,
 • Yurtiçi      ve yurtdışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek      öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek,
 • İş      arayan mezunların ulusal ve uluslararası düzeyde iş bulmalarına yardım      etmek amacıyla Türkçe ve İngilizce özgeçmiş bilgilerinin ve diğer      özelliklerinin depolandığı bir veri tabanı oluşturmak,

Kariyer danışmanlığı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim ağı kurmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

Fotoğraf Galerisi