> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Hemşirelik Yüksek Lisans

Hemşirelik Yüksek Lisans

Sağlık bakmının  temel mesleklerden birisi olan hemşireliğin topluma kaliteli bir hizmet sunulabilmesi için; mesleki bilgi ve becerisi yeterli, otonomi sahibi, sorun çözebilen, araştıran, bilgi üretebilen, mesleki değerleri ve etik duyarlılığı olan meslek üyeleri tarafından icra edilmesi gerekmektedir.

Sağlık kurumlarının ve sunulan hizmetlerin karmaşık ve sürekli değişen yapısı, sağlık teknolojisindeki hızlı değişim, hızlı nüfus artışı ve  yaşlı nüfus artışı değişik alanlarda yüksek düzeyde eğitim görmüş uzmanlara duyulan gereksinimi artırmaktadır. Ayrıca sağlk hizmeti alanların daha iyi hizmet talebinde bulunması, üretilen hizmetlerin maliyetinin artması ve sağlık hizmetlerinin verimli, etkili, eşit ve ulaşılabilir olarak herkese, her zaman, her yerde sunulmasının gerekliliği gibi nedenler de sağlık sektöründe daha profesyonel sağlık elemanlarının uygulamaya katılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Hemşirelik lisansüstü programlarının amacı sağlık insan gücünün geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik hemşirelik bilimine ilişkin; kavram, ilke ve teknikleri bilinçli bir şekilde uygulama bilgi ve becerisine sahip, nitelikli ve profesyonel uzman hemşireler yetiştirmektir. Programdan mezun olacak öğrencilerin; kanıta dayalı bakım sağlama, eğitici, yönetici ve araştırıcı olma, danışmanlık ve liderlik becerisi kazanma, kaliteli hizmet anlayışı geliştirme, teknolojiyi etkin kullanma, bilimsel gelişmeleri izleme, birey aile ve toplumun yaşam kalitesini artırma konusunda yeterli donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde açılan “Hemşirelik Yüksek Lisans” programı birden fazla hemşirelik ve sağlık bilimlerini bünyesinde bulunduran, bu nedenle de farklı uzmanlık alanlarında hizmet veren hemşireleri ilgilendiren ve onların sağlık konusundaki bakım ve yönetimsel beklenti ve gereksinimlerini  karşılayabilecek şekilde hazırlanmış bir programdır.

Programda alınması gereken kredi sayısı en az 21 dir.  Bu kredi 2 zorunlu ve 5 seçmeli ders alınarak tamalanabilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin kredisiz bir seminer dersi alma ve tez çalışması yapma zorunlulukları vardır.